Alimentatienormen herschreven

De expertgroep alimentatienormen heeft het Rapport alimentatienormen herschreven. Op een kleine uitzondering na zijn de aanbevelingen in het Rapport alimentatienormen niet gewijzigd. De enige inhoudelijke wijziging is dat in het herschreven rapport de aanbevelingen voor niet-verwijtbare en niet-vermijdbare lasten en de aanvaardbaarheidstoets naast kinderalimentatie ook gelden voor partneralimentatie. Wel is de opbouw van het rapport grondig herzien en hebben wij getracht de tekst toegankelijker te maken. Deze versie (2023) is alleen bedoeld om gebruikers in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het vernieuwde rapport. Tot en met 31 december 2023 blijft het huidige rapport, zoals dat is gepubliceerd op rechtspraak.nl, van kracht.

Vanaf 1 januari 2024 geldt het herschreven rapport. De versie voor dat jaar met bijlagen wordt op 2 januari 2024 gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Met de aanbevelingen in het rapport beoogt de expertgroep de rechtseenheid te bevorderen en bij te dragen aan de voorspelbaarheid van de uitkomst van een alimentatieprocedure. De expertgroep wil benadrukken dat het rapport niet is bedoeld als handboek voor alles wat met alimentatie te maken heeft. Voor onderwerpen die buiten de reikwijdte van de begrippen behoefte en draagkracht en het aan de hand daarvan berekenen van alimentatie vallen, zoals de duur van alimentatie en de gevolgen van het ontbreken van benodigde financiële gegevens doet de expertgroep geen aanbevelingen. Die onderwerpen komen daarom in dit rapport dan ook niet aan bod. Als een vraag daarover voorligt, zal de rechter een op het geval toegesneden oordeel geven.

Dit rapport is door en voor rechters geschreven, om toe te passen bij de beoordeling van aan hen voorgelegde alimentatiegeschillen. Rechters kunnen van de aanbevelingen afwijken. Zij zullen dat in de regel alleen doen als er bijzondere omstandigheden zijn. Bij de beoordeling speelt wat partijen stellen en hoe zij dit onderbouwen een belangrijke rol. Een relatief strikte toepassing van de aanbevelingen bevordert de rechtseenheid en geeft duidelijkheid voor rechtzoekenden.

Bij de meeste alimentatiekwesties maken partijen zelf, zonder tussenkomst van een rechter, afspraken. Advocaten en mediators maken regelmatig gebruik van het rapport. Het staat partijen vrij om af te wijken van de alimentatienormen, als zij maar – met name bij kinderalimentatie – binnen de wettelijke kaders blijven.

Voor het berekenen van alimentatie heeft de expertgroep modellen ontwikkeld. Bij het maken van een alimentatieberekening gebruiken professionals meestal één van de rekenprogramma’s die uitgevers op de markt brengen. Deze rekenprogramma’s zijn gebaseerd op de modellen. In deze rekenprogramma’s zijn onder meer de fiscale tarieven verwerkt.